محمد حسن عظیمی
مدیر اداره مالی
تلفن: 08138411561

زیر مجموعه

  • اداره رسیدگی به اسناد،تنظیم حسابها و کنترل اعتبارات
  • اداره دریافت و پرداخت
سید مهدی حسینی
رئیس اداره
تلفن: 08138411560
فریبا تکرلی
کارشناس امور مالی
تلفن: 08138411549
وحید شاکر اردکانی
کارشناس مسئول امور مالی
تلفن:08138411558
آرش قیاسی
کارشناس مسئول درآمد هزینه - حسابداری دانشجویی
تلفن: 08138411565
محمد مهدی علویان
امین اموال
تلفن: 08138411552